Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ-σειρά Μελέτες-Εκθέσεις    το βιβλίο: Γυναικεία  Μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής ένταξης.  
Επιμέλεια  Ιωάννα Τσίγκανου  και Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη,  Αθήνα:  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ΕΚΚΕ,  2014.  
 
 Ο συλλογικός τόμος προσεγγίζει τα μείζονα  ζητήματα που ανακύπτουν   κατά το σχεδιασμό  και  την εφαρμογή πολιτικών  για τη μετανάστευση   και ειδικότερα   σχετικά με την κοινωνική ένταξη των γυναικών μεταναστριών που ζουν νόμιμα  στη χώρα μας.  Ο προβληματισμός στον οποίο εντάσσεται το περιεχόμενο του τόμου  περιλαμβάνει  ως οριζόντιο άξονα αποτίμησης του βαθμού ένταξης των  μεταναστριών τη διάσταση του φύλου  και  τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών.  Οι μελέτες που περιλαμβάνονται    στον παρόντα  τόμο  πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Η γυναικεία μετανάστευση   στην Ελλάδα» (ΕΤΕ/ΕΚΤ/ΥΠΕΣ)   που υλοποίησε το ΕΚΚΕ και φιλοδοξεί να προαγάγει την επιστημονική συζήτηση για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών/τριών  και να ενδυναμώσει  τους διαύλους επικοινωνίας και τις δυνατότητες αξιοποίησης  των ερευνητικών  πορισμάτων από τους διαμορφωτές πολιτικής στη χώρα μας.