Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις, Πρακτικά Συνεδρίου

Παιδική  Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές,  Ιστορικές  και Παιδαγωγικές  Διαστάσεις,   
Πρακτικά  Συνεδρίου
Επιστημονική  Επιμέλεια,  Χ. Μπαμπούνης, Αθήνα,  ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών,  2014
ISBN: 978-960-466-143-5