Κοινωνιολογική Επιθεώρηση: Κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος

Το τεύ­χος ΕΠΤΑ (#7) της Κοι­νω­νι­ο­λο­γι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης (ΚΕ), πε­ρι­λαμ­βά­νει εν­νέα συ­νο­λι­κά κεί­με­να. Τα πρώ­τα πέ­ντε συ­γκρο­τούν ένα μο­νο­γρα­φι­κό τμή­μα το οποίο επι­κε­ντρώ­νε­ται στην «Νέα» Ελ­λη­νι­κή Με­τα­νά­στευ­ση και πε­ρι­λαμ­βά­νει εισα­γω­γή των επι­με­λη­τών Σω­κρά­τη Κο­νι­όρ­δου & Εύης Τα­στσό­γλου και τέσ­σε­ρα ανα­λυ­τι­κά άρ­θρα, που υπο­γρά­φουν οι Αν­δρέ­ας Γκολ­φι­νό­που­λος & Γι­ού­λη Α. Πα­να­γι­ω­το­πού­λουΑθα­να­σία Χά­λα­ρη & Έφη Ειρή­νη Κου­τά­ντουΕυθύ­μι­ος Τό­λι­ος & Θε­ό­δω­ρος Θά­νοςΑλέ­ξαν­δρος Σα­κελ­λα­ρίου & Κων­στα­ντί­νος Θε­ο­δω­ρί­δης.

Οι ερ­γα­σί­ες του αφι­ε­ρώ­μα­τος αυτού στη Νέα Ελ­λη­νι­κή Με­τα­νά­στευ­ση συ­νει­σφέ­ρουν ση­μα­ντι­κά στην προ­σπά­θεια κα­τα­νό­η­σης της ανα­το­μί­ας και των ιδι­ο­μορ­φι­ών του τε­λευ­ταίου με­τα­να­στευ­τι­κού ρεύ­μα­τος από την Ελ­λά­δα και ως εκ τού­του είναι ιδι­αί­τε­ρα χρή­σι­μες τό­σο σε με­λε­τη­τές του σύγ­χρο­νου με­τα­να­στευ­τι­κού φαι­νο­μέ­νου, όσο και σε κά­θε εν­δι­α­φε­ρό­με­νο ανα­γνώ­στη.

Το αφι­έ­ρω­μα ακο­λου­θούν δύο άλ­λα ανα­λυ­τι­κά άρ­θρα και δύο βι­βλι­ο­πα­ρου­σι­ά­σεις. Στα εκτός αφι­ε­ρώ­μα­τος άρ­θρα πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται το κεί­με­νο των Αν­δρέα Θε­ο­φί­λη & Δη­μή­τρη Ρο­ζά­κη, που μπο­ρεί να ειδω­θεί υπό γω­νί­ες δι­α­φό­ρων πρι­σμά­των, όπως είναι η κοι­νω­νι­ο­λο­γία των ορ­γα­νώ­σε­ων, ή η στρα­τι­ω­τι­κή κοι­νω­νι­ο­λο­γία, και πά­ντως με εμ­φα­νές το στοι­χείο της νε­ω­τε­ρι­κής με­τά­βα­σης και των δυ­σχε­ρει­ών που ενυ­πάρ­χουν σ’ αυτήν. Το άλ­λο εκτός αφι­ε­ρώ­μα­τος άρ­θρο το έχουν συγ­γρά­ψει οι Κα­τε­ρί­να Καί­σα­ρη & Σω­τή­ρης Πε­τρό­που­λος. Το κεί­με­νο αυτό αφο­ρά σε ευρή­μα­τα μί­ας κα­τά κύ­ριο λό­γο ποι­ο­τι­κής πρω­το­γε­νούς έρευ­νας για τις επι­πτώ­σεις της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης στην Κοι­νω­νία Πο­λι­τών (ΚΠ) στην Ελ­λά­δα.

Τέ­λος, στο τμή­μα «Βι­βλι­ο­πα­ρου­σι­ά­σεις» του πα­ρό­ντος τεύ­χους, ο Ελευ­θέ­ρι­ος Πι­πέ­ρης και ο Σω­κρά­της Κο­νι­όρ­δος πα­ρου­σι­ά­ζουν αντί­στοι­χα το βι­βλίο του Βί­κτω­ρα Ν. Ρου­δο­μέ­τωφ, Το Μα­κε­δο­νι­κό Ζή­τη­μα: Μια κοι­νω­νι­ο­λο­γι­κή προ­σέγ­γι­ση (Εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο, 2019), μια σφαι­ρι­κή απει­κό­νι­ση του «Μα­κε­δο­νι­κού Ζη­τή­μα­τος» και το βι­βλίο του Domenico Maddaloni, Italiani ad Atene. Una Diaspora Molteplice (Novalogos, 2019), μία έρευ­να για τη «νέα» ευρω­πα­ϊ­κή με­τα­νά­στευ­ση, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ιτα­λι­κής και της ελ­λη­νι­κής.