Ηθική της ΕΚΕ

Αρχές - Συστάσεις

Η Ελληνική Κοινωνιολογία Εταιρία (ΕΚΕ) είναι επιστημονικό σωματείο.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

 • η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα της Κοινωνιολογίας͘

 • η µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων-προβληµάτων στον ελλαδικό χώρο αλλά και παγκοσμίως͘

 • η προώθηση των κοινωνιολογικών σπουδών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

 • η συλλογική και ατοµική υποστήριξη όσων διακονούν τον επιστηµονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας

 • η προσπάθεια παροχής γνωστικής βοήθειας στη νεοελληνική κοινωνία, το κράτος, τους οργανισµούς και τον ιδιωτικό τομέα.

 

Η ΕΚΕ λειτουργεί ως ένα φόρουμ για τη δικτύωση και τη σύνδεση των Ελλήνων Κοινωνιολόγων με τη εθνική και διεθνή επιστημονική κοινωνιολογική κοινότητα προσφέροντας στα μέλη της ευκαιρίες επιστημονικής δραστηριοποίησης απώτερος στόχος των οποίων είναι η συμβολή των ίδιων των μελών στην πραγμάτωση της αποστολής και των σκοπών της Εταιρείας. Η συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της εταιρείας και οι επιμέρους πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση.

Εκ μέρους της ΕΚΕ αναμένεται ότι η ιδιότητα του Μέλους συνεπάγεται τήρηση ορισμένων Αρχών. Η δέσμευση κοινά συμμερισμένων Αρχών αποβλέπει στην ενίσχυση της συλλογικής μας γνώσης για ηθικά ζητήματα και την ευαισθησία μας απέναντι στη δεοντολογία της επιστήμης την οποία υπηρετούμε στοχεύοντας σε υψηλότερα πρότυπα έρευνας και επαγγελματικής πρακτικής.

Δημοσιοποιώντας τον παρακάτω κατάλογο Αρχών, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση της ΕΚΕ να προαγάγει την επιστήμη της Κοινωνιολογίας βάσει Κανόνων Ηθικής της Επιστήμης και Δεοντολογίας της Έρευνας μεταξύ όλων των Κοινωνιολόγων, είτε είναι μέλη της ΕΚΕ, είτε όχι. Οι Αρχές αυτές υπέχουν τη θέση συμβουλευτικών συστάσεων, δύνανται δε να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν και δεν αποτελούν «απαράγραπτο» κείμενο. Έχουν καταρτιστεί για να βοηθηθούν τα μέλη της Εταιρείας και δύνανται να αλλάξουν ύστερα από προσεκτική διαβούλευση μεταξύ ομοτίμων όποτε προκύψει επείγουσα ανάγκη.

 

Τούτων δοθέντων, η ΕΚΕ θεωρεί ως γενικά αποδεκτές τις παρακάτω αρχές :

 • Η αλληλεπίδραση των μελών πρέπει να γίνεται με αλληλοσεβασμό και με τρόπο που δεν παραβιάζεται η αξιοπρέπεια και η επαγγελματική ακεραιότητα οιουδήποτε και οιασδήποτε.

 • Οι συνομιλίες, συζητήσεις και διαβουλεύσεις θα πρέπει να γίνονται με υποστηρικτικό και συλλογικό τρόπο, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητα οιουδήποτε και οιασδήποτε.

 • Η επικοινωνία μεταξύ των μελών γίνεται με τον δέοντα επαγγελματικό τρόπο και τόνο.

 • Οποιαδήποτε μορφή λογοκλοπής δεν γίνεται αποδεκτή.

 • Η κοινωνιολογική έρευνα εκπονείται με βάση τους Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας του εκάστοτε ειδικού πεδίου ανάλυσης.

 • Στο πνεύμα της «ανοικτής επιστήμης», τα ευρήματα της κοινωνιολογικής έρευνας πρέπει να είναι προσβάσιμα στο γενικό και ειδικό κοινό, εκτός αν υπάρχουν λόγοι που επιτάσσουν το αντίθετο.

 • Χρηματοοικονομικές και άλλες μορφές υποστήριξης αναγνωρίζονται ανοιχτά.

 

Βάσει των αρχών αυτών, τα μέλη της ΕΚΕ

 • Επιδιώκουν ενεργά να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά ανεπίσημα και, εάν αυτή η διαδικασία αποβεί άκαρπη, υποβάλλουν υπόμνημα-αίτημα στο ΔΣ της ΕΚΕ για την επίλυσή της.

 • Καλούνται να ακολουθούν την ηθική και δεοντολογική πρακτική κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έρευνα, τη διδασκαλία, τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη δημοσίευσή τους.

 • Πρέπει να αναγνωρίζουν όλα τα άτομα που συνέβαλαν σημαντικά στη διαδικασία έρευνας, συγγραφής και δημοσίευσης και, κατά περίπτωση, να τα συμπεριλαμβάνουν ως συγγραφείς ή συν-συγγραφείς.

 • Οφείλουν να τηρούν στις κατ’ ιδίαν ερευνητικές τους ενασχολήσεις την ακεραιότητα της κοινωνιολογικής έρευνας.

 • Δεσμεύονται υπέρ της εκπόνησης έρευνας που συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην αναζήτηση και προστασία της επιστημονικής «αλήθειας» και της αμεροληψίας.

 • Φέρουν την ευθύνη να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα εκείνων που εμπλέκονται στην έρευνά τους, εκείνων που επηρεάζονται από την εργασία τους και εκείνων που χρησιμοποιούν τα ευρήματά τους. Αυτή η ευρεία ευθύνη συνεπάγεται ότι κατά τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ποικιλομορφία των πεποιθήσεων και των αξιών, ιδίως στο πλαίσιο του πολιτισμού, της ηλικίας, του φύλου και άλλων πτυχών της κοινωνικής πολυπλοκότητας, αλλά και των απαιτήσεων που ορίζονται στη νομοθεσία και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων.

 • Επιχειρούν να προβλέψουν και αποφύγουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η έρευνά τους. Εάν παρατηρηθούν δυσμενείς επιπτώσεις, υποχρεούνται να τις ελαχιστοποιήσουν ή / και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

 • Πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα όρια των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων. Θα πρέπει να κινούνται εντός των ορίων της εμπειρογνωμοσύνης τους και αναγνωρισμένων πεδίων του επαγγέλματός τους και να μην προσπορίζουν επιστημονική αξιοπιστία σε υλικό που, ως κοινωνιολόγοι-ερευνητές, θα θεωρούσαν ανεπαρκές ή μεροληπτικό.

 • Οφείλουν να δείχνουν σεβασμό στις διαφορές απόψεων, θεωρητικού προσανατολισμού και μεθόδων μεταξύ όλων των συναδέλφων στην επιστημονική κοινωνιολογική κοινότητα.

 • Έχουν την ευθύνη να διατηρούν υψηλά πρότυπα θεωρητικής γνώσης και των μεθόδων στους τομείς που ερευνούν και να διασφαλίζουν ότι ενεργούν, ανά πάσα στιγμή, με επαγγελματικό τρόπο προς μαθητές, φοιτητές, συναδέλφους, συμμετέχοντες στην έρευνά τους και χορηγούς.

 • Αναφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με ειλικρίνεια, αποφεύγουν ενέργειες που παραβιάζουν ή μειώνουν τα δικαιώματα των ερευνητών που συμμετέχουν, της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής και των χορηγών και αποφεύγουν να δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της έρευνάς τους.

 • Μολονότι δεν έχουν άμεσο έλεγχο στη χρήση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, θα πρέπει να προφυλάσσονται από την κατάχρησή τους και, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να διορθώσουν τυχόν κακή χρήση ή ψευδή παρουσίαση αυτών.

 • Υπόκεινται σε λογοδοσία αναφορικά με την υιοθετηθείσα μεθοδολογία τους και οφείλουν να διατυπώνουν ρητά τους περιορισμούς του ερευνητικού τους σχεδιασμού.

 • Πρέπει να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τα υποκείμενα της έρευνάς τους και να προστατεύουν την ευημερία και τα προσωπικά τους δεδομένα. Δεσμεύονται να μην χρησιμοποιηθεί ένα άτομο μόνο ως μέσο για τον σκοπό της έρευνας. Η μεταχείριση των συμμετεχόντων με σεβασμό μπορεί να περιλαμβάνει την προστασία ομάδων, κοινοτήτων ή οργανισμών στις οποίες αυτοί/ές ανήκουν.

 • Υποχρεούνται να τηρούν τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διασφαλίζοντας δηλώσεις εμπιστευτικότητας ή / και ανωνυμίας καθώς και την ασφαλή αποθήκευση των ερευνητικών δεδομένων.

 • Έχουν την υποχρέωση να εξετάζουν κριτικά τις ερευνητικές πρακτικές ή / και τα ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχει πιθανότητα να βλάψουν ή να υποτιμήσουν με οιοδήποτε τρόπο τις προοπτικές, τις εμπειρίες ή τις κουλτούρες ερευνώμενων πληθυσμιακών ομάδων.

 • Πρέπει να αναγνωρίζουν στους φορείς χρηματοδότησης και τους εκδότες το δικαίωμα στην επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις επιστημονικές δράσεις που έχουν υποστηρίξει.

 • Έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν το θεσμικό ή οργανωτικό πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιούν την έρευνά τους.