Χορηγίες και Δωρεές

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, μεταξύ των πόρων της ΕΚΕ είναι μεταξύ άλλων οι δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές ενισχύσεις από δημόσιους  και ιδιωτικούς φορείς. Η προσφορά και η αποδοχή οικονομικών πόρων του είδους αυτού γίνεται με την προϋπόθεση δεν προσκρούει στην αποστολή και τους στόχους της, προπάντων δε στην ακεραιότητα της ΕΚΕ, στον σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της κοινωνικής έρευνας και της δεοντολογίας που τη διέπει.