Θεματικές Ομάδες

Η ΕΚΕ παρέχει, μεταξύ άλλων, ένα βήμα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων αλλά και
ευκαιρίες δικτύωσης και σύνδεσης των Ελλήνων κοινωνιολόγων και λοιπών κοινωνικών
επιστημόνων στη χώρα μας και διεθνώς. Προς το σκοπό αυτό η ΕΚΕ προσφέρει στα Μέλη
της μια σειρά από ευκαιρίες επιστημονικής δραστηριοποίησης απώτατος στόχος των
οποίων είναι η συνεισφορά των Μελών στην πραγμάτωση της αποστολής και των σκοπών
της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν και λειτουργούν θεματικές ομάδες. Στην ΕΚΕ
σήμερα υπάρχουν έντεκα θεματικές επιστημονικές ομάδες, όπως
παρουσιάζονται στον Πίνακα παρακάτω. Η ύπαρξη των θεματικών ομάδων,
εδράζεται στις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το μέλος
του ΔΣ υπεύθυνο για τα ζητήματα που άπτονται των θεματικών ομάδων είναι ο
Καθηγητής κ. Νίκος Ναγόπουλος (N.Nagopoulos@aegean.gr). Εφόσον κάποια/ος
επιθυμεί να προτείνει μια νέα θεματική ομάδα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί
του.

 

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Χρύσα Σοφιανοπούλου
Χρήστος Ζάγκος

csofian@hua.gr
chzagkos@uoi.gr

Φύλο και Κοινωνία

Χρύσα Ζάχου
Λάουρα Μαράτου- Αλιπράντη

czachou@gmail.com
alipran3@otenet.gr

Κοινωνιολογική-Κοινωνική Θεωρία

Βασίλης Ρωμανός
Άγγελος Μουζακίτης 

romanos@uoc.gr
amouzakid@uoc.gr

Κοινωνιολογία του πολιτισμού και
των ΜΜΕ

Βασίλης Βαμβακάς
Μαρίνα Ρήγου

vamvakasv@jour.auth.gr
marigou@media.uoa.gr

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Ιορδάνης Ψημμένος
Χριστίνα Καρακιουλάφη

ipsimmenos@yahoo.co.uk
chkarakioulafi@gmail.com

Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης

Απόστολος Παπαδόπουλος
Δημήτρης Παρσάνογλου

apospapa@hua.gr
parsanoglou@gmail.com

Μεθοδολογία Κοινωνικών
Επιστημών
Αγγελική Υφαντή
Νατάσα Χαραλάμπη
Ιωάννα Τσίγκανου
Δημήτρης Παρσάνογλου
aggelikiyfanti@gmail.com
natashaharal@yahoo.gr
jtsiganou@ekke.gr
parsanoglou@gmail.com

Κοινωνιολογία της Υγείας -
Ιατρικής Κοινωνιολογίας

 

Φωτεινή Τζαβέλλα
Μάνος Σαββάκης
ftzavella@hotmail.com
msavvakis@soc.aegean.gr
Κοινωνιολογία της Θρησκείας Αλέξανδρος Σακελλαρίου sakellariou.alexandros@ac.eap.gr

Στρατιωτική Κοινωνιολογία

Γεράσιμος Καραμπελιάς gkarabelias@panteion.gr

Κοινωνική Δημογραφία και
Στατιστική

Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης
και κοινωνικός έλεγχος

Κοινωνικές Τάξεις και Κοινωνική Διαστρωμάτωση

Κώστας Ρόντος

Αναστασία Χαλκιά
Ιωάννα Τσίγκανου

Θανάσης Αλεξίου

 

k.rontos@soc.aegean.gr

anastasia.chalkia@hotmail.com
jtsiganou@ekke.gr

a.alexiou@aegean.gr

 

 


Πλαίσιο Λειτουργίας Θεματικών Ομάδων
Πλαίσιο Λειτουργίας Θεματικών Ομάδων

Εκάστη θεματική ομάδα συντίθεται από έναν ελάχιστο αριθμό πέντε μελών όλων των
κατηγοριών. Εκάστη θεματική ομάδα διευθύνεται από ένα - ή περισσότερα- μέλη της
που ονομάζεται «Συντονιστής». Ο/η Συντονιστής/τρια ή οι Συντονιστές
ευθύνεται/ονται έναντι του ΔΣ για την εύρυθμη λειτουργία της θεματικής ομάδας,
καθώς και για τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΚΕ και τις
αποφάσεις του ΔΣ.

Τα μέλη της ΕΚΕ δύνανται να συμμετέχουν σε τέσσερις κατ’ ανώτατο όριο θεματικές
ομάδες. Η εγγραφή ενός μέλους της ΕΚΕ σε μία θεματική ομάδα γίνεται με γραπτή
δήλωση ενδιαφέροντος και ένα επισυναπτόμενο βιογραφικό είτε στον/ην
Συντονιστή/τρια είτε στο υπεύθυνο για τις θεματικές ομάδες μέλος του ΔΣ.

Από την ένταξη των μελών σε κάποια ή κάποιες από αυτές τεκμαίρεται κατά κύριο
λόγο το ειδικό στοχαστικό τους ενδιαφέρον. Θεμελιακός σκοπός εκάστης θεματικής
ομάδας είναι η με ποικίλα μέσα επιστημονική καλλιέργεια του όποιου γνωστικού
τομέα τα μέλη της έχουν επιλέξει, εξατομικευμένα ή συνδυαστικά.

Ως τέτοια μέσα θα μπορούσαν να αναφερθούν η διενέργεια ημερίδων και διαλέξεων,
οι δημόσιες συζητήσεις, οι δημοσιεύσεις, η διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων στα
συνέδρια της ΕΚΕ, η συμμετοχή σε συνέδρια ετέρων επιστημονικών εταιρειών
κοινωνιολογίας ή άλλων κλάδων των κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, η θεμελίωση επικοινωνιακού δικτύου, η πρόσκληση επιστημόνων από τη
χώρα μας ή το εξωτερικό, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, κ.λπ.

Οι εξωστρεφείς δραστηριότητες των θεματικών ομάδων πρέπει να γνωστοποιούνται
στο ΔΣ της ΕΚΕ εκ των προτέρων και να γίνουν αποδεκτές από αυτό πριν την
ανακοίνωση της υλοποίησής τους. Επίσης, μέσα από τις δραστηριότητες των ομάδων
μπορεί να προκύπτουν σημαντικά, διεπιστημονικού και διαθεματικού ενδιαφέροντος
προτάσεις για συζήτηση οι οποίες, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο των ομάδων
και την έγκριση του ΔΣ, δύνανται να παρουσιάζονται σε ειδικές ημερίδες ή και σε
«στρογγυλά τραπέζια» με πρόσκληση προς όλα τα μέλη της ΕΚΕ.

Τέλος, μέσα από τις δραστηριότητες κάθε ομάδας μπορούν να συγκροτούνται και να
προγραμματίζονται κοινές θεματικές που να παρουσιάζονται στα Συνέδρια της ΕΚΕ.

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Υπεύθυνη: Χρύσα Σοφιανοπούλου

Η θεματική ομάδα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης αναφέρεται στην εκπαίδευση ως έναν πολυσύνθετο κοινωνικό θεσμό μετάδοσης γνώσης αλλά παράλληλα και αναπαραγωγής  υφισταμένων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δομών. Στόχος της ομάδας είναι η διερεύνηση, μεταξύ των μελών της, ιδεών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάδειξη νέων οπτικών και δεδομένων για την εκπαίδευση σήμερα. Ενδεικτικά η ομάδα σχεδιάζει και υλοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σε θέματα όπως πχ η κοινωνική κινητικότητα, η κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων μέσω της εκπαίδευσης κ.α. Διοργανώνει σχετικές ημερίδες, συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις. Η ομάδα επίσης μπορεί να συνεργάζεται με άλλες θεματικές ομάδες της ΕΚΕ (όπως εκείνη της Κοινωνιολογίας της Μετανάστευσης) για την από κοινού εκπόνηση projects.

Φύλο και Κοινωνία
Φύλο και Κοινωνία

Υπεύθυνες: Χρύσα Ζάχου και Λάουρα Αλιμπράντη

Η Θεματική Ομάδα Φύλο και Κοινωνία   έχει  ως αντικείμενο της τη  διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση  για το φύλο και την  προαγωγή της γνώσης σε  θέματα έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων τόσο στο μακροεπίπεδο της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής ζωής όσο και στο μικροεπίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, καθώς  και σε ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων και αναπαραστάσεων.

Ο προγραμματισμός της  ομάδας προβλέπει :

- Διοργάνωση  θεματικών  συναντήσεων και  παρουσίαση   της ερευνητικής  δραστηριότητας   και   άλλων δράσεων  των  μελών της ομάδας.

- Πληροφόρηση και   ενημέρωση  των μελών  σχετικά με την ελληνική  και διεθνή  ερευνητική και θεωρητική παραγωγή και βιβλιογραφία, καθώς και  δράσεις που αφορούν θέματα φύλου  και  έμφυλων ταυτοτήτων.

- Διοργάνωση  ετήσιας θεματικής  εσπερίδας

-Συμμετοχή στα συνέδρια της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρεία με σχετικές συνεδρίες

-Συνεργασία με άλλες Θεματικές Ομάδες της ΕΚΕ

Κοινωνιολογική – Κοινωνική Θεωρία
Κοινωνιολογική – Κοινωνική Θεωρία

Υπεύθυνοι: Νίκος Τάτσης και Μαρία Αντωνοπούλου

Η Θεματική Ομάδα με αντικείμενο την Κοινων(ιολογ)ική Θεωρία έχει ως στοχαστικό γνώμονα των επιμέρους δραστηριοτήτων της τις ακόλουθες ενότητες προβληματισμού: (α) τις κλασσικές και σύγχρονες θεωρητικές σχολές (β) το έργο και τα «βιώματα» των μελών τους, (γ) ερμηνευτικά σχήματα γενικού και ειδικού περιεχομένου σε γνωστικούς (υπο)τομείς, (δ) το χρονικό ανέλιξης του corpus των ιδεών, (ε) τη συνάρτηση θεωρίας και μεθοδολογίας, και (στ) τα επιστημολογικά πλαίσια του θεωρείν ευρύτερα.

Κοινωνιολογία του πολιτισμού και των ΜΜΕ
Κοινωνιολογία του πολιτισμού και των ΜΜΕ

Γιώργος Πλειός, Μαρίνα Ρήγου, Ρεγγίνα Ζερβού

Η Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στοχεύει στην εξέταση της επιρροής των παραδοσιακών και των νέων μέσων στις κυρίαρχες αξίες και πεποιθήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση τους ως μορφές κοινωνικής και πολιτισμικής κυριαρχίας. Η Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά δυναμικό πεδίο καθώς το διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο αλλάζει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι πολιτιστικές και κοινωνικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό αυτή η θεματική ομάδα  αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

-Συναντήσεις, ενημερώσεις και συζητήσεις στην ομάδα σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο από αποτελέσματα ερευνών, μελετών, συμμετοχής σε συνέδρια, νέες εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων.

-Επαφές με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και καλλιέργεια διαθεματικού διαλόγου και  συνεργασιών σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος και 3) την ανάδειξη της σημασίας του πεδίου της κοινωνιολογίας της θρησκείας.

-Οργάνωση θεματικών εργασιών και παρουσιάσεων εντός της ομάδας καθώς και σε ειδικά φόρουμ διαλόγου  και σε συνέδρια της ΕΚΕ

Κοινωνιολογία της Εργασίας
Κοινωνιολογία της Εργασίας

Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ψημμένος

Η θεματική ομάδα Κοινωνιολογία της Εργασίας σκοπό έχει την ανάπτυξη και προβολή της θεωρίας, μεθοδολογίας και της έρευνας για την εργασία και την απασχόληση στη σύγχρονη κοινωνία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε θέματα που αφορούν στις διαδικασίες παραγωγής της εργασίας του εργατικού δυναμικού (Labour Process Theory) στις άτυπες και σιωπηρές συμβάσεις εργασίας, καθώς και στις σταδιοδρομίες και τους προσανατολισμούς εργαζομένων.

Για την επίτευξη αυτού του προβληματισμού θα διοργανωθούν σεμινάρια (στο Πάντειο Πανεπιστήμιο) που θα εξετάζουν σε βάθος τη συνεισφορά της κοινωνιολογικής σκέψης σε όλα τα παραπάνω μείζονα πεδία ή θεματικές. Ταυτόχρονα (κατόπιν συνεννόησης) θα λειτουργήσει ένα εργαστήρι καταγραφής της ιστορίας επαγγελμάτων και της δράσης εργαζομένων μέσα σε αυτά, με στόχο την έκδοση ενός ιστορικού - κοινωνιολογικού λευκώματος στο τέλος κάθε κύκλου αναζήτησης.

Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης
Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης

Υπεύθυνος: Απόστολος Παπαδόπουλος

Η μετανάστευση αφορά την μετακίνηση ανθρώπων, ενώ η κοινωνιολογία της μετανάστευσης δίνει έμφαση στις διαδικασίες που συνοδεύουν την φυσική μετακίνηση των ανθρώπων από έναν τόπο σε έναν άλλο, και αφορούν τις παγκόσμιες και τοπικές διαστάσεις της ανισότητας, την κοινωνική κατασκευή των πλαισίων εγκατάστασης και αίσθησης του ανήκειν, καθώς επίσης των συγκρούσεων/ αντιπαραθέσεων που συνοδεύουν τις μορφές της ανθρώπινης κινητικότητας. Με αυτή την έννοια η κοινωνιολογία της μετανάστευσης δεν αποτελεί ένα κλειστό και αυστηρά καθορισμένο επιστημονικό πεδίο, αλλά αντίθετα είναι προσδιορίζεται ως ανοικτό και διαφοροποιημένο επιστημονικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από έντονες εννοιολογικές και μεθοδολογικές συζητήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συζητήσεις και αντιγνωμίες οφείλονται στην αποδεδειγμένη διεπιστημονικότητα του ερευνητικού πεδίου της μετανάστευσης, στην αλληλεπίδραση διαφορετικών επιστημονικών πειθαρχιών σχετικά με τα ζητήματα της μετανάστευσης και στην χρήση ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων για την μελέτη των διαστάσεών της.

Για τους κοινωνιολόγους, η μελέτη της μετανάστευσης εντοπίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση αλλά και στις μετακινήσεις των μεταναστών, νόμιμων και μη-νόμιμων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι μετακινήσεις ανθρώπων επιδρούν στην κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό και στην πολιτική των χωρών από όπου φεύγουν οι μετανάστες αλλά και των χωρών που τους υποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές και οι επιδράσεις αυτές εξελίσσονται και συνδυάζονται μεταξύ τους.

Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Υπεύθυνη: Ιωάννα Τσίγκανου

Είναι γνωστή και αυτονόητη η συμβολή της μεθοδολογίας στην παραγωγή πρωτογενούς επιστημονικής γνώσης, η βασιμότητα και η αξιοπιστία της οποίας  πάντοτε ελέγχεται με γνώμονα τη συνεπή εφαρμογή της μεθόδου η οποία συνιστά, άλλωστε, εκτός από μεθοδολογικό και βασικό επιστημολογικό ζήτημα. Επιπρόσθετα, η κοινωνική έρευνα που αποσκοπεί στην κοινωνική αυτογνωσία δεν μπορεί παρά να ακολουθεί αταλάντευτα τους όρους και κανόνες ορθής διεξαγωγής της.

Ζούμε σε μια εποχή πλούσια σε προβληματισμό γύρω από την κοινωνική έρευνα, τις μεθόδους και τα εργαλεία της. Η θεματική ομάδα της Μεθοδολογίας της ΕΚΕ δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τα ακαδημαϊκά fora πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ενασχόλησης με το γνωστικό πεδίο της Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Αντίθετα προσβλέπει στην προώθηση του προβληματισμού καταξιωμένων ήδη και νέων συναδέλφων για τα επίδικα ζητήματα που απασχολούν το πεδίο αυτό σήμερα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αδήρρητη ανάγκη διαρκούς επένδυσης στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό  η θεματική μας ομάδα κινείται α) στη λογική οργάνωσης συναντήσεων, εσπερίδων ή/και ημερίδων με αντικείμενο ειδικά θέματα μεθοδολογίας, β) στην προβολή σχετικών ερευνητικών πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων των Μελών της Ομάδας και γ) στη διεύρυνση της ορατότητας των ακαδημαϊκών επιτυχιών των Μελών της Ομάδας. Η υλοποίηση των στόχων αυτών θα επιδιωχθεί και με την δημοσιοποίηση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου της Ομάδας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Μετά από σχετική πρόσκληση που απευθύνθηκε στα Μέλη και τους Φίλους της ΕΚΕ η Θεματική Ομάδα Μεθοδολογίας αριθμεί σήμερα 20 Μέλη τα οποία αγκάλιασαν θετικά τη σχετική πρωτοβουλία ενώ εκκρεμούν αιτήσεις και νέων Μελών και Φίλων της ΕΚΕ.

Τη Θεματική Ομάδα Μεθοδολογίας συντονίζει η Αντιπρόεδρος της ΕΚΕ, Διευθύντρια Ερευνών του ΕΚΚΕ, Ιωάννα Τσίγκανου.

Κοινωνιολογία της Υγείας - Ιατρικής Κοινωνιολογίας
Κοινωνιολογία της Υγείας - Ιατρικής Κοινωνιολογίας

Υπεύθυνη: Φωτεινή Τζαβέλλα

Αντικείμενο  της  “κοινωνιολογίας”  αποτελούν  η  ανθρώπινη  κοινωνία  και  το  σύνολο  των εκφάνσεών της. Τη δεκαετία του ΄50 εμφανίστηκε ως εξειδικευμένο, επιστημονικό πεδίο η   “ιατρική κοινωνιολογία” η οποία στη συνέχεια επαναπροσδιορίσθηκε ως “κοινωνιολογία της ασθένειας”, “κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας”, “κοινωνιολογία του σώματος” αλλά και με συγκεκριμένα, άλλα συνθετικά έτσι ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο των κοινωνικών παραμέτρων που άπτονται του διευρυμένου χώρου της υγείας.  Τις τελευταίες δεκαετίες, ακολουθεί  μέσω  συνεργασιών  και  αλληλεπιδράσεων  δυναμική  πορεία,  δημιουργώντας, εξελίσσοντας και αναδιαμορφώνοντας συνεχώς ένα εμπλουτισμένο πλαίσιο διαλόγου όπου εξετάζει  ζητήματα,  διατυπώνει  ερωτήματα,  εκφράζεται  μέσα  από  εκπαιδευτικές  και ερευνητικές μεθόδους διερεύνησης, διεργασίας, ανάλυσης και μέτρησης.

Σήμερα η “Κοινωνιολογία της υγείας” δίνει βήμα ουσιαστικής σύνδεσης και διεπιστημονικότητας στην “κοινωνική ανθρωπολογία”, τις “πολιτικές υγείας”  και τη “βιοηθική”. Η “κοινωνιολογία” μελετά την κοινωνία και τα κοινωνικά φαινόμενα κυρίως στο μακροεπίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο μεγάλων δομών ενώ η “κοινωνική ανθρωπολογία” δίνει έμφαση στο μικροεπίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της αμεσότητας της εμπειρίας και της διανθρώπινης σχέσης. Τα όρια κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας έχουν γίνει δυσδιάκριτα μετά τη διατύπωση των μετανεωτερικών και φεμινιστικών θεωριών για το  σώμα.  Μέσω  των  “πολιτικών  υγείας”  στις  σύγχρονες  κοινωνίες,  η   “Κοινωνιολογία της υγείας” προσεγγίζει  κριτικά  τη  διαχείριση  των  δομών,  των  υπηρεσιών και των επαγγελματικών σχέσεων στον χώρο της υγείας. Το  βιοηθικό περιβάλλον και τα διλήμματα που ανακύπτουν όπως για παράδειγμα οι σχέσεις επαγγελματιών υγείας και ασθενών, θέματα προσωπικών δεδομένων υγείας, σκεπτικισμός στην εφαρμογή και στο μέλλον  των  σύγχρονων  βιοτεχνολογικών  ανακαλύψεων  και  στις  κοινωνικές  συμπεριφορές  που  τις  συνοδεύουν και τις προσδιορίζουν και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία δημιουργούν τον κοινό τόπο κοινωνιολογίας και βιοηθικής στην “Κοινωνιολογία της υγείας”. Τέλος, σημαντικό πεδίο στην “Κοινωνιολογία της υγείας” αποτελούν οι τάσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής (life style) με σταθερό σημείο αναφοράς τους “17 Στόχους της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέχρι το 2030”, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Είναι  πλέον  διεθνώς  αποδεκτό  ότι  με  κοινωνιολογικούς  όρους,  η  υγεία  του  σύγχρονου ανθρώπου εξαρτάται από τη γενικότερη ευημερία του και συνεπώς από τους κοινωνικούς προσδιοριστές  της  υγείας  δηλαδή  την  στέγαση,  την  ποιότητα  διατροφής,  την  αθλητική δραστηριότητα, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, το εργασιακό περιβάλλον, τις σχέσεις ισότητας και δικαιοσύνης, το κλίμα και τις πολιτικές υγείας που θα επιλεγούν με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και οικολογικές σχέσεις και παραμέτρους”.

Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Σακελλαρίου

Οι βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης ομάδας διαιρούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας, συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των μελών και περιλαμβάνει:

 • την ανταλλαγή ενημερώσεων και πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο (π.χ. έρευνες, συνέδρια, εκδόσεις, κλπ.),
 • την καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, αλλά και με την επιστημονική κοινότητα εκτός αυτής με σκοπό μελλοντικές συνεργασίες, ερευνητικού ή/και εκδοτικού προσανατολισμού
 • και 3) την ανάδειξη της σημασίας του πεδίου της κοινωνιολογίας της θρησκείας.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την ενασχόληση με συγκεκριμένες θεματικές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι αποκλειστικές και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Κλασική κοινωνιολογία της θρησκείας,
 • Μέθοδοι μελέτης των θρησκειών,
 • Οι θρησκείες στον σύγχρονο κόσμο,
 • Θρησκευτική ελευθερία,
 • Πολιτισμικές ταυτότητες/ ετερότητες, θρησκευτικές κοινότητες,
 • Σχέσεις κράτους-Εκκλησίας,
 • Διαδικασία της εκκοσμίκευσης, μετα-εκκοσμίκευση,
 • Διαχριστιανικός/ διαθρησκειακός διάλογος.
Στρατιωτική Κοινωνιολογία
Στρατιωτική Κοινωνιολογία

Υπεύθυνος: Γεράσιμος Καραμπελιάς

Από τα αρχαία χρόνια έως και τις ημέρες μας οι ένοπλες δυνάμεις διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση όχι μόνο των κρατικών, πολιτειακών δομών (πχ αυτοκρατορίες, έθνη-κράτη, μοναρχία, δημοκρατία) και των διακρατικών-διεθνών σχέσεων αλλά και της τοπικής κουλτούρας και κοινωνικής συνοχής των λαών της υφηλίου.  Σε αντίθεση με προγενέστερες αντιλήψεις και πρακτικές, ένα τμήμα του κλάδου της κοινωνιολογίας άρχισε, κατά την μεταπολεμική περίοδο, να εστιάζει την προσοχή του στην κατανόηση της συμπεριφοράς των στελεχών του και την πολιτικο-οικονομική λειτουργία του μηχανισμού αυτού.  Η ενδελεχής, επιστημονική μελέτη των στρατιωτικών ως ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, της κοινωνικής τους προελεύσεως, της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης αλλά και της προσφερόμενης γενικότερης επιμόρφωσης, της ιεραρχικής τους κατανομής και διαστρωμάτωσης μέσω αμοιβών και ανταμοιβών, αλλά και των φυλετικών, θρησκευτικών και σεξουαλικών τους συμπεριφορών έναντι του «διαφορετικού» άλλου, αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν μερικά από τα θεμελιώδη ζητήματα του νεοπαγούς κλάδου.  Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας αλλά και των μεταναστευτικών ροών ήταν φυσικό να προσθέσουν νέα ερευνητικά ερωτήματα.  Η ενημέρωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας επί των συγκεκριμένων θεμάτων αλλά και ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου με νέα επιστημονικά στελέχη θα αποτελέσει την καλύτερη ανταμοιβή των προσπαθειών της συγκεκριμένης ομάδας της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας.

Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική
Κοινωνική Δημογραφία και Στατιστική

Υπεύθυνος: Κώστας Ρόντος

Στόχος :  Στόχος της εν λόγω θεματικής είναι η ενασχόληση με τη μελέτη των δημογραφικών και κοινωνικών φαινομένων σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο με τη χρήση των μεθόδων της δημογραφίας και της στατιστικής έρευνας. Αναπόσπαστο μέρος των σχετικών αναλύσεων είναι η εξέταση των αλληλεξαρτήσεων των δημογραφικών με τα κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα, δηλαδή η ενασχόληση με την Κοινωνική Δημογραφία. Η χωρική διάσταση της μελέτης θα περιλαμβάνει το περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δράσεις : Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά οι δράσεις της θεματικής ομάδας  είναι οι εξής:

 • Ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επίκαιρα δημογραφικά και κοινωνικά θέματα
 • Προτάσεις για την συμπερίληψη σχετικών θεμάτων σε συνέδρια της ΕΚΕ
 • Επικοινωνία και συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς σε σχετικά θέματα
 • Διατύπωση προτάσεων δημογραφικής πολιτικής και διάχυσής τους, εκ μέρους της ΕΚΕ, σε φορείς άσκησης πολιτικής
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε καίρια δημογραφικά και συναφή κοινωνικά προβλήματα της Χώρας όπως αντικειμενικά αναδεικνύονται από την δημογραφική και την ποσοτική κοινωνική έρευνα.
 • Κάθε άλλη σχετική δράση σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το καταστατικό της ΕΚΕ.

Στελέχωση της Ομάδας

 • Κώστας Ρόντος, Συντονιστής, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Μαρία-Ελένη Συρμαλή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας  Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 • Απόστολος Λιναρδής, Στατιστικός-Πληροφορικός, Ερευνητής Α Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών 
 • Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας, Ερευνητής Γ' στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ 

Σημειώνεται ότι η ομάδα είναι ανοιχτή σε συμμετοχές άλλων επιστημόνων-μελών της ΕΚΕ που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.