Ανασυγκρότηση του Μητρώου Μελών της ΕΚΕ

Ανασυγκρότηση του Μητρώου Μελών της ΕΚΕ

Κατά το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση και επικαιροποίηση του Μητρώου μελών της Εταιρίας μας για διοικητικούς, λειτουργικούς και διαχειριστικούς λόγους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 6 του Καταστατικού της ΕΚΕ τα «µέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, και αρωγά (συνδεδεμένα μέλη, φίλοι). α) Ως τακτικά µέλη γίνονται δεκτά, πρώτον, τα άτοµα εκείνα τα οποία έχουν διδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας από πανεπιστήµιο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. ∆εύτερον, τα άτοµα τα οποία έχουν προ- ή µετα-πτυχιακό δίπλωµα στην Κοινωνιολογία και διδακτορικό δίπλωµα σε παρεµφερή κλάδο των κοινωνικών επιστηµών ή των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτον, τα άτοµα τα οποία έχουν διδακτορικό δίπλωµα σε παρεµφερή κλάδο των κοινωνικών επιστηµών ή των ανθρωπιστικών σπουδών, µόνον εφόσον µπορεί να στοιχειοθετηθεί έντονο και συνεχές το κοινωνιολογικό τους ενδιαφέρον συνολικά από ειδικές µελέτες, δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, πανεπιστηµιακή απασχόληση, διδακτική εµπειρία, και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τα άτοµα της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας γίνονται τακτικά αυτοδικαίως, ενώ εκείνα της τρίτης µετά από αίτηση ενδιαφέροντος για εγγραφή στην εταιρεία και κρίση για την αποδοχή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Ο αριθµός των µελών της τρίτης κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβεί το ένα τέταρτο του αριθµού των τακτικών µελών της πρώτης. β) Αντεπιστέλλοντα µέλη γίνονται δεκτά µε τον ίδιο τρόπο και τα ίδια προσόντα, όσοι και όσες κατοικούν στο εξωτερικό και είναι διατεθειµένοι/ες να συµβάλλουν ενεργά στην πραγµάτωση των σκοπών της εταιρείας. Γίνονται δε αυτοδικαίως τακτικά µόλις εγκατασταθούν στην Ελλάδα και δηλώσουν τούτο. γ) Ως αρωγά µέλη γίνονται δεκτά άτοµα τα οποία επιδεικνύουν συνεχές έµπρακτο ενδιαφέρον υποστήριξης της εταιρείας».

Με την παρούσα επιστολή καλούμε όλες και όλους τους/τις  συναδέλφους που είτε είναι ήδη σήμερα μέλη της ΕΚΕ, είτε πληρούν τα παραπάνω κριτήρια των κατηγοριών των μελών και επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο μελών της ΕΚΕ, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο  που έχει ειδικά κατασκευαστεί για την ανασυγκρότηση και επικαιροποίηση του μητρώου μελών της εταιρίας μας, μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί, το αργότερο μέχρι και την 30η Απριλίου 2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6hldD5b_Cy7AETb7iSHiSZ9ogBolA2-tb8R6uxZwco1Limg/viewform

Στη συνέχεια σας ενημερώνουμε ότι με βάση τα δεδομένα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα συνταχθεί το Μητρώο Μελών της ΕΚΕ. Τα μέλη θα ενταχθούν εκ νέου στους κόλπους της ΕΚΕ, θα μπορούν να πλαισιώσουν τις θεματικές ομάδες και να συμβάλλουν στο γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ο οποίος επιτελείται μέσα από τις εκδηλώσεις και το πανελλήνιο συνέδριο της ΕΚΕ το οποίο οργανώνεται ανά διετία αλλά και μέσα από τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια της ευρωπαϊκής (ESA) και της παγκόσμιας κοινωνιολογικής εταιρίας (ISA) στις οποίες η ΕΚΕ είναι μέλος.  Ως εκ τούτου η ιδιότητα του μέλους συνεπιφέρει πλείστα όσα ακαδημαϊκού χαρακτήρα επιστημονικά ωφελήματα τόσο για την ΕΚΕ όσο και για κάθε ένα από τα μέλη της.

Το Μητρώο μελών της ΕΚΕ από τη στιγμή της συγκρότησής του θα αποτελέσει την αποκλειστική  βάση για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και ενημέρωση των μελών αναφορικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της ΕΚΕ. Η συμπλήρωσή του σχετικού ερωτηματολογίου μέσω του παραπάνω συνδέσμου ενέχει θέση Αίτησης Εγγραφής των ενδιαφερομένων ως μελών, τα δε δεδομένα που αιτούνται θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εγγραφή σας στο Μητρώο της ΕΚΕ και την υλοποίηση των στόχων και της αποστολής της εταιρίας μας σύμφωνα με το καταστατικό της.  Ομοίως, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ενέχει θέση ενημερωμένης συγκατάθεσης προς χρήση των δεδομένων που θα παρασχεθούν για τους αυστηρά ακαδημαϊκούς - επιστημονικούς σκοπούς της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας. 

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας  για την καλύτερη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας και για την ενίσχυση της επιστήμης της Κοινωνιολογίας στη δημόσια σφαίρα.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΚΕ

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσίγκανου

 

Η επιστολή σε PDF