Χρυσάνθη Ζάχου και Μαρία Θανοπούλου: Ο Ερευνητής και το πεδίο. Μνημονικές επιστροφές και αναστοχαστικές παρακαταθήκες

Χρυσάνθη Ζάχου και Μαρία Θανοπούλου: Ο Ερευνητής και το πεδίο. Μνημονικές επιστροφές και αναστοχαστικές παρακαταθήκες

Ο συλλογικός αυτός τόμος αντλεί την έμπνευσή του από την ανάγκη να επανέλθει στο προσκήνιο η έρευνα πεδίου –η οποία προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του ερευνητή– και να εκτε­θούν όψεις του ερευνητικού εγχειρήματος που συνήθως δεν αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Εστιάζοντας στον ερευνητή, αυτόν τον «άγνωστο» της έρευνας πεδίου, ο τόμος επιχειρεί να υπενθυμίσει πόσο αναγκαίος είναι ο αναστοχασμός για την ερευνητική διαδικασία και τους τρόπους παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και για το τελικό προϊόν της έρευ­νας. Τα κείμενα που δημοσιεύονται συνιστούν αναστοχαστικές καταθέσεις προσωπικών ερευνητικών εμπειριών από έγκριτους ερευνητές που «επέστρεψαν» νοερά στο πεδίο και αναθεώρησαν την εκεί παρουσία και διαδρομή τους. Ενεργοποιώντας την ατο­μική τους μνήμη οι ερευνητές αυτοί ανέτρεξαν σε παραδείγματα προσωπικών τους ερευνών, αναψηλάφησαν «αθέατες» πλευρές του ερευνητικού τους βίου και προέβησαν σε απολογισμούς υπό το πρίσμα της απομάκρυνσης από το πεδίο και της απόστασης του χρόνου. Εξέθεσαν, έτσι, με τόλμη και ευθυκρισία, όψεις του ερευνητικού εγχειρήματος ιδωμένες από την σκοπιά του ερευ­νητή, αυτού του «ξένου» που επιχειρεί να διεισδύσει σε κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες όντας, συνήθως, απρόσκλητος.
Ο τόμος προβάλλει την ερευνητική διαδικασία ως διαδικα­σία ζωντανή που συνοδεύεται, σε όλα στάδια της έρευνας, από αβεβαιότητες αποκαλύπτοντας ανάγλυφα πόσο ευάλωτος είναι ο ίδιος ο ερευνητής, ακόμα και όταν μελετά πληθυσμούς κοινωνικά ευάλωτους. Η διάθεση των συγγραφέων να εκθέσουν με τρόπο αναστοχαστικό τα συνήθη «παραλειπόμενα» της ερευνητικής διαδικασίας, αντλώντας προβληματισμούς από την προσωπική τους ερευνητική εμπειρία, καθιστά το εγχείρημα του συλλογικού τόμου πρωτότυπο και ενδιαφέρον.
 
Οι συγγραφείς του τόμου
Έλια Βαρδάκη - Ευτυχία Βουτυρά - Maurice Godelier - Χρυσάνθη Ζάχου - Μαρία Θανοπούλου - Νίκος Ναγόπουλος - Ελένη Παπαγαρουφάλη - Diana Riboli - Μάνος Σαββάκης - Θεόδωρος Σπύρος - Μανόλης Τζανάκης - Ιωάννα Τσίγκανου - Βασιλική Χρυσανθοπούλου
 
Οι επιμελήτριες του τόμου


Η Χρυσάνθη Ζάχου σπούδασε κοινω­νιολογία στην Ελλάδα και την Μ. Βρε­τανία (London School of Economics, University of Essex) και είναι επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Αμε­ρικανικό Κολλέγιο Ελλάδos - Deree. Το επιστημονικό της έργο, με δημοσιεύ­σεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συ­νέδρια, εστιάζει στη μελέτη της μετα­νάστευσης, του φύλου, της κοινότητας και κοινωνικής αλλαγής, της ποιοτικής έρευνας και της κοινωνική θεωρίας.


Η Μαρία Θανοπούλου σπούδασε νο­μικά στην Αθήνα και κοινωνιολογία στο Παρίσι με ειδίκευση στην κοινω­νιολογία της μνήμης. Ως ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για τρεις και πλέον δεκαετίες (1987-2020) συμμετείχε σε μεγά­λου θεματικού φάσματος έρευνες, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την συλλογι­κή μνήμη, την προφορική ιστορία, την ποιοτική έρευνα, την βιογραφική μέ­θοδο και την ιστορία των κοινωνικών επιστημών.

https://papazissi.gr/product/o-ereynitis-kai-to-pedio/

 

οοοο