Εγγραφή μελών


Συνδρομή
Συνδρομή

Η οικονομική στήριξη της ΕΚΕ είναι σημαντική για τις μελλοντικές της δράσεις και γι’ αυτό  καλούμε  τα μέλη να  καταβάλουν τη συνδρομή τους.

Το ύψος της συνδρομής είναι 30,00 ευρώ ετησίως  για τα μέλη και 10 ευρώ η εγγραφή για τα νέα μέλη.

Η συνδρομή για τα «συνδεδεμένα μέλη» είναι 15 ευρώ ετησίως.

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της  συνδρομής σας στο Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΚΕ στην ALPHA BANK

IBAN  GR48   0140  2260   2260   0200   2015  111  (EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Στη συνέχεια σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη σκαναρισμένη απόδειξη της τραπεζικής εντολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail του Ταμία κ. Απόστολου Παπαδόπουλου (apospapa@hua.gr)

Τα πλεονεκτήματα του μέλους της ΕΚΕ
Τα πλεονεκτήματα του μέλους της ΕΚΕ
  • Συμμετοχή σε μια ανοιχτή και συνεχώς εξελισσόμενη κοινότητα γνώσης

  • Συνδιαμόρφωση του τοπίου της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα

  • Ευκαιρίες επιστημονικής και επαγγελματικής δικτύωσης

  • Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και ενίσχυση της ορατότητας των επιστημονικών δραστηριοτήτων όλων των μελών

  • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις εξειδικευμένων πεδίων της κοινωνιολογίας μέσα τη συμμετοχή σε θεματικές ομάδες

  • Δωρεάν πρόσβαση στο περιοδικό της Εταιρείας

  • Δωρεάν πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδρίων της Εταιρείας

Προϋποθέσεις και Κατηγορίες Μελών
Προϋποθέσεις και Κατηγορίες Μελών

Με βάση το άρθρο 6 του Καταστατικού της ΕΚΕ τα µέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, και αρωγά (φίλοι).

α) Ως τακτικά µέλη γίνονται δεκτά, πρώτον, τα άτοµα εκείνα τα οποία έχουν διδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας από πανεπιστήµιο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. ∆εύτερον, τα άτοµα τα οποία έχουν προ- ή µετα-πτυχιακό δίπλωµα στην Κοινωνιολογία και διδακτορικό δίπλωµα σε παρεµφερή κλάδο των κοινωνικών επιστηµών ή των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτον, τα άτοµα τα οποία έχουν διδακτορικό δίπλωµα σε παρεµφερή κλάδο των κοινωνικών επιστηµών ή των ανθρωπιστικών σπουδών, µόνον εφόσον µπορεί να στοιχειοθετηθεί έντονο και συνεχές το κοινωνιολογικό τους ενδιαφέρον συνολικά από ειδικές µελέτες, δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, πανεπιστηµιακή απασχόληση, διδακτική εµπειρία, και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τα άτοµα της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας γίνονται τακτικά αυτοδικαίως, ενώ εκείνα της τρίτης µετά από αίτηση ενδιαφέροντος για εγγραφή στην εταιρεία και κρίση για την αποδοχή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Ο αριθµός των µελών της τρίτης κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβεί το ένα τέταρτο του αριθµού των τακτικών µελών της πρώτης.

β) Αντεπιστέλλοντα µέλη γίνονται δεκτά µε τον ίδιο τρόπο και τα ίδια προσόντα, όσοι και όσες κατοικούν στο εξωτερικό και είναι διατεθειµένοι/ες να συµβάλλουν ενεργά στην πραγµάτωση των σκοπών της εταιρείας. Γίνονται δε αυτοδικαίως τακτικά µόλις εγκατασταθούν στην Ελλάδα και το δηλώσουν.

γ) Ως αρωγά µέλη γίνονται δεκτά άτοµα τα οποία επιδεικνύουν συνεχές έµπρακτο ενδιαφέρον υποστήριξης της εταιρείας.

Η εγγραφή νέων μελών διενεργείται μετά από σχετική αίτηση μετά συνημμένου βιογραφικού σημειώματος στην εκάστοτε Γραμματέα της ΕΚΕ και απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Για την περίοδο 2023-24 χρέη Γραμματέως εκτελεί η κ. Χριστίνα Καρακιουλάφη (chkarakioulafi@gmail.com).